(badania zamienne stałych zbiorników ciśnieniowych)

Firma EKO-WIATR BIS dysponuje niezbędnymi urządzeniami oraz doświadczeniem pozwalającym zorganizować oraz przeprowadzić wraz z UDT badania okresowe stałych zbiorników ciśnieniowych w formie rewizji wewnętrznej  po 10-latach korzystając z dostępnej metody uzupełniającej z wykorzystaniem emisji akustycznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku, na terenie naszego kraju należy wykonać badanie okresowe w formie rewizji wewnętrznej w terminie 10-ciu lat od daty produkcji zbiornika. Obowiązek ten dotyczy również właścicieli turbin wiatrowych, w których w skład układu hydraulicznego wchodzą stałe zbiorniki ciśnieniowe podlegające rejestracji UDT. Procedura uwzględniona w w/w Rozporządzeniu nakłada na Eksploatującego konieczność demontażu zbiornika, przesłaniu do badania na stanowisku testowym oraz ich ponownym montażu w turbinie i finalnie przeprowadzenie badania dopuszczającego przez lokalny oddział UDT. Przeprowadzenie kompleksowo takiego procesu  wiąże się z bardzo wysokimi nakładami finansowymi, ryzykiem wycieków oleju oraz długiemu, kilkudniowemu wyłączeniu z produkcji turbiny wiatrowej.

Dotychczas firma EKO-WIATR BIS zrealizowała z wynikiem pozytywnym badania rewizji wewnętrznej stałych zbiorników ciśnieniowych metodą zastępczą łącznie w 45 elektrowniach wiatrowych na terenie całego kraju.

Badania zastępcze metodą emisji akustycznej (AE), badania nieniszczące, zbiorników ciśnieniowych w turbinach wiatrowych.

W toku przeprowadzonych badań opracowano oraz wdrożono procedurę zastąpienia klasycznej metody rewizji wewnętrznej dopuszczając wykorzystanie  emisji akustycznej jako metody zastępczej. Firma EKO-WIATR BIS opracowała urządzenie umożliwiające wykonanie wyżej wymienioną metodą badania zastępczego. Metoda oraz urządzenia zostały objęte ochroną patentową – zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP nr P.424958.

Badania z użyciem AE wymuszają spełnienie określonych kryteriów technicznych przed przystąpieniem oraz w trakcie samych badań. Zakres warunków jakie należy zrealizować mających na celu przeprowadzenie badań zastępczych przedstawia CLDT po pisemnym wniosku eksploatującego. 

Wdrożenie opisanej procedury ułatwia w sposób nieporównywalny z klasyczną metodą przeprowadzenie wymaganych rozporządzeniem badań dając wymierne oszczędności finansowe.

Metoda zamienna pozwala:

  • skrócić czas zatrzymania turbiny wiatrowej do minimum(kompletne badanie jest możliwe do zrealizowania w ciągu 6-8 godzin,
  • badane są wszystkie zamontowane w turbinie zbiorniki w jednym czasie,
  • brak konieczności demontażu zbiorników,
  • po wykonaniu badania z wynikiem pozytywnym wystawiana jest decyzja i protokół zezwalający na eksploatację, bez konieczności kolejnej wizyty UDT,
  • brak wycieków, uszkodzeń uszczelnień nieuniknionych podczas demontażu zbiorników.

Zakres doświadczenia oraz urządzeń specjalnie opracowanych dla tej metody jakimi dysponuje nasza firma pozwala w sposób praktycznie bezinwazyjny, spełnić wymagania postawione przez CLDT, aby zorganizować i przeprowadzić cały proces badania.

PREZENTACJA

EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch, Spółka Komandytowa
98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 52/452, tel. +48 43 822 08 31
Robert S.  ©2020 EKO-WIATR BIS

Joomla Templates by Joomla-Monster.com